سرور مجازی

SSD100GB
 • 100 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • 2Core 3.46 GHz پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSD250GB
 • 250 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت حافظه RAM
 • 3Core 3.46 GHz پردازنده
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SSD500GB
 • 500 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت حافظه RAM
 • 4Core 3.46 GHz پردازنده
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SAS100GB
 • 100 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • 2Core 3.46 GHz پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SAS250GB
 • 250 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت حافظه RAM
 • 3Core 3.46 GHz پردازنده
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
SAS500GB
 • 500 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت حافظه RAM
 • 4Core 3.46 GHz پردازنده
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه