سرور مجازی

VPS-2Core-2GB
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • 2Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک داخلی
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
SSD250GB
 • 250 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت حافظه RAM
 • 3Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
SSD500GB
 • 500 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت حافظه RAM
 • 4Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
SAS100GB
 • 100 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • 2Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
SAS250GB
 • 250 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت حافظه RAM
 • 3Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
SAS500GB
 • 500 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت حافظه RAM
 • 4Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل