هاست سی پنل

250 مگابایت سی پنل معمولی
 • 250 مگابایت فضای هاست
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • 0 دامنه اضافه
 • 5 زیر دامنه
 • 5 اکانت ایمیل
 • 5 دیتابیس
1 گیگابایت سی پنل معمولی
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • 1 دامنه اضافه
 • 10 زیر دامنه
 • 10 اکانت ایمیل
 • 10 دیتابیس
2 گیگابایت سی پنل معمولی
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 2 دامنه اضافه
 • 15 زیر دامنه
 • 15 اکانت ایمیل
 • 15 دیتابیس
500 مگابایت سی پنل حرفه ای
 • 512 مگابایت فضای هاست
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 2 دامنه اضافه
 • 15 زیر دامنه
 • 15 اکانت ایمیل
 • 15 دیتابیس
1 گیگابایت سی پنل حرفه ای
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • 3 دامنه اضافه
 • 20 زیر دامنه
 • 20 اکانت ایمیل
 • 20 دیتابیس
3 گیگابایت سی پنل حرفه ای
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 5 دامنه اضافه
 • 30 زیر دامنه
 • 30 اکانت ایمیل
 • 30 دیتابیس
5 گیگابایت سی پنل حرفه ای
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 5 دامنه اضافه
 • 40 زیر دامنه
 • 40 اکانت ایمیل
 • 40 دیتابیس
10 گیگابایت سی پنل حرفه ای
 • 10 گیگابایت فضای هاست
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 5 دامنه اضافه
 • 50 زیر دامنه
 • 50 اکانت ایمیل
 • 50 دیتابیس
5 گیگابایت سی پنل تجاری
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • بدون محدودیت پهنای باند
 • 10 دامنه اضافه
 • بدون محدودیت زیر دامنه
 • بدون محدودیت اکانت ایمیل
 • بدون محدودیت دیتابیس
10 گیگابایت سی پنل تجاری
 • 10 گیگابایت فضای هاست
 • بدون محدودیت پهنای باند
 • 15 دامنه اضافه
 • بدون محدودیت زیر دامنه
 • بدون محدودیت اکانت ایمیل
 • بدون محدودیت دیتابیس
20 گیگابایت سی پنل تجاری
 • 20 گیگابایت فضای هاست
 • بدون محدودیت پهنای باند
 • 30 دامنه اضافه
 • بدون محدودیت زیر دامنه
 • بدون محدودیت اکانت ایمیل
 • بدون محدودیت دیتابیس