سرور مجازی ایران

منابع این پلن ها در صفحه سفارش قابل تغییر میباشد .

VPS-2Core-2GB-SSD
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • 2Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک داخلی
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
VPS-3Core-4GB-SSD
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت حافظه RAM
 • 3Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
VPS-4Core-8GB-SSD
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت حافظه RAM
 • 4Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
VPS-2Core-2GB-SAS
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت حافظه RAM
 • 2Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
VPS-3Core-4GB-SAS
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 4 گیگابایت حافظه RAM
 • 3Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل
VPS-4Core-4GB-SAS
 • 25 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • 8 گیگابایت حافظه RAM
 • 4Core پردازنده
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 100 گیگابایت ترافیک بین الملل