انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

جهت انتقال دامنه لازم است کد انتقال را از سرویس دهنده قبلی دریافت کنید.*


انتقال یک عدد دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains