ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.ir
380,000ریال
1 سال
380,000ریال
1 سال
380,000ریال
1 سال
.net
7,500,000ریال
1 سال
7,500,000ریال
1 سال
7,500,000ریال
1 سال
.org
7,500,000ریال
1 سال
7,500,000ریال
1 سال
7,500,000ریال
1 سال
.asia
9,680,000ریال
1 سال
9,680,000ریال
1 سال
9,680,000ریال
1 سال
.biz
1,700,000ریال
1 سال
1,700,000ریال
1 سال
1,700,000ریال
1 سال
.info
13,000,000ریال
1 سال
13,000,000ریال
1 سال
13,000,000ریال
1 سال
.us
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
.ws
25,700,000ریال
1 سال
25,700,000ریال
1 سال
25,700,000ریال
1 سال
.co
19,000,000ریال
1 سال
19,000,000ریال
1 سال
19,000,000ریال
1 سال
.cc
1,140,000ریال
1 سال
1,140,000ریال
1 سال
1,140,000ریال
1 سال
.tv
21,880,000ریال
1 سال
21,880,000ریال
1 سال
21,880,000ریال
1 سال
.eu
9,100,000ریال
1 سال
9,100,000ریال
1 سال
9,100,000ریال
1 سال
.co.ir
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.gov.ir
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.mobi
15,300,000ریال
1 سال
15,300,000ریال
1 سال
15,300,000ریال
1 سال
.cn
6,640,000ریال
1 سال
6,640,000ریال
1 سال
6,640,000ریال
1 سال
.ac.ir
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.sch.ir
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.org.ir
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.vip
5,960,000ریال
1 سال
5,960,000ریال
1 سال
5,960,000ریال
1 سال
.xyz
3,910,000ریال
1 سال
3,910,000ریال
1 سال
3,910,000ریال
1 سال
.store
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
10,080,000ریال
1 سال
.site
18,000,000ریال
1 سال
18,000,000ریال
1 سال
18,000,000ریال
1 سال
.top
6,450,000ریال
1 سال
6,450,000ریال
1 سال
6,450,000ریال
1 سال
.co.com
9,180,000ریال
1 سال
9,180,000ریال
1 سال
9,180,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

جهت انتقال دامنه لازم است کد انتقال را از سرویس دهنده قبلی دریافت کنید.*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains