هاست لینوکس

 • Eco1-LIran

  • 250 مگابایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 1 تعداد پایگاه داده
  • 512 مگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • Eco2-LIran

  • 1 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 2 تعداد پایگاه داده
  • 3 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • Eco3-LIran

  • 2گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 3 تعداد پایگاه داده
  • 5 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • PRo1-LIran

  • 250 مگابایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 5 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • PRo2-LIran

  • 500 مگابایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 10 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • PRo3-LIran

  • 1 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 20 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • PRo4-LIran

  • 3 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 40 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • PRo5-LIran

  • 5 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 70 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • PRo6-LIran

  • 10 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 120 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ENT2-LIran

  • 5 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 150 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ENT1-LIran

  • 10 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد پایگاه داده
  • 300 گیگا بایت انتقال داده در ماه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه