هاست ویندوز

 • ECO1-100MB-w

  • 100مگابایت میزان فضا
  • 1 تعداد ایمیل
  • 1 تعداد دیتابیس
  • 200گیگ بایت پهنای باند
 • ECO2-250MB-w

  • 250مگا بایت میزان فضا
  • 10 تعداد ایمیل
  • 0 تعداد دیتابیس
  • 1گیگا بایت پهنای باند
 • ECO3-500MB-w

  • 500 مگا بایت میزان فضا
  • 15 تعداد ایمیل
  • 0 تعداد دیتابیس
  • 3گیگا بایت پهنای باند
 • ECO4-1GB-w

  • 1 گیگا بایت میزان فضا
  • 20 تعداد ایمیل
  • 1 تعداد دیتابیس
  • 5 گیگا بایت پهنای باند
 • PRO1-500MB-w

  • 500مگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 1 تعداد دیتابیس
  • 5گیگا بایت پهنای باند
 • PRO2-1GB-w

  • 1 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 2 تعداد دیتابیس
  • 10گیگا بایت پهنای باند
 • PRO3-5GB-w

  • 5 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 3 تعداد دیتابیس
  • 50گیگا بایت پهنای باند
 • PRO4-10GB-w

  • 10 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 5 تعداد دیتابیس
  • 100گیگا بایت پهنای باند
 • PRO5-20GB-w

  • 20 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • 5 تعداد دیتابیس
  • 200گیگا بایت پهنای باند
 • prO_3GW

  • 3 گیگا بایت میزان فضا
  • نامحدود تعداد ایمیل